Bell Schedules

Regular Schedule 129 Days
Description / Period Start Time End Time Length
Zero 6:41 AM 7:37 AM 56 min
Warning Bell 7:41 AM
First 7:45 AM 8:41 AM 56 min
Second 8:49 AM 9:45 AM 56 min
Third 9:53 AM 10:49 AM 56 min
Fourth 10:57 AM 11:55 AM 58 min
Lunch 11:55 AM 12:33 PM 38 min
Fifth 12:41 PM 1:37 PM 56 min
Sixth 1:45 PM 2:41 PM 56 min
Seventh 2:49 PM 3:45 PM 56 min
Collaboration 29 Days: 08/14/19, 08/21/19, 08/28/19, 09/05/18, 09/12/18,09/19/18, 09/26/18, 10/10/18, 10/24/18, 10/31/18, 11/07/18, 11/16/18*, 11/28/18, 12/05/18, 01/09/19, 01/23/19, 01/30/19, 02/06/19, 02/13/19, 02/20/19, 03/06/19, 03/13/19, 03/22/19*, 04/03/19, 04/17/19, 04/24/19, 05/01/19, 05/08/19, 05/29/19
*Not a Wednesday
Description / Period Start Time End Time Length
Zero 6:51 AM 7:37 AM 46 min
Warning Bell 7:41 AM
First 7:45 AM 8:32 AM 47 min
Second 8:40 AM 9:27 AM 47 min
Third 9:35 AM 10:22 AM 47 min
Fourth 10:30 AM 11:19 AM 49 min
Lunch 11:19 AM 11:57 AM 38 min
Fifth 12:05 PM 12:52 PM 47 min
Sixth 1:00 PM 1:47 PM 47 min
Seventh 2:49 PM 3:45 PM 56 min
State Testing Schedule/Block Schedule 4 days: 4/8/19, 4/11/19, 4/15/19, 4/18/19
Description / Period Start Time End Time Length
Zero 6:41 AM 7:37 AM 56 min
Warning Bell 7:41 AM
First 7:45 AM 9:45 AM 120 min
Third 9:53 AM 11:55 AM 122 min
Lunch 11:55 AM 12:33 PM 38 min
Fifth 12:41 PM 2:41 PM 120 min
Seventh 2:49 PM 3:26 PM 37 min
State Testing Schedule/Block Schedule 4 days: 4/9/19, 4/12/19, 4/16/19, 4/19/19
Description / Period Start Time End Time Length
Zero 6:41 AM 7:37 AM 56 min
Warning Bell 7:41 AM
Second 7:45 AM 9:45 AM 120 min
Fourth 9:53 AM 11:55 AM 122 min
Lunch 11:55 AM 12:33 PM 38 min
Sixth 12:41 PM 2:41 PM 120 min
Seventh 2:49 PM 3:26 PM 37 min
Minimum Day 3 Days: 8/24/18, 12/20/18, 2/22/19
Description / Period Start Time End Time Length
Zero 7:01 AM 7:37 AM 36 min
Warning Bell 7:41 AM
First 7:45 AM 8:22 AM 37 min
Second 8:30 AM 9:07 AM 37 min
Third 9:15 AM 9:52 AM 37 min
Fourth 10:00 AM 10:40 AM 40 min
Fifth 10:48 AM 11:25 AM 37 min
Sixth 11:33 AM 12:10 PM 37 min
Seven 12:19 PM 12:56 PM 37 min
Assembly Schedule 4 Days: 8/30/19, 10/18/19, 2/7/20, 4/20/20
Description / Period Start Time End Time Length
Zero 6:51 AM 7:37 AM 46 min
Warning Bell 7:41 AM
First 7:45 AM 8:31 AM 46 min
Second 8:39 AM 9:25 AM 46 min
Third 9:33 AM 10:19 AM 46 min
4A 10:27 AM 10:59 AM 32 min
4B 11:07 AM 11:37 AM 30 min
4C 11:45 AM 12:15 PM 30 min
Lunch 12:15 PM 12:53 PM 38 min
Fifth 1:01 PM 1:47 PM 46 min
Sixth 1:55 PM 2:41 PM 46 min
Seventh 2:49 PM 3:45 PM 56 min
Final Exam Schedule 6 days: 12/17/18 - Per. 0, 1 & 4
12/18/18 - Per. 2 & 5
12/19/18 - Per. 3, 6 & 7
05/23/19 - Per. 0, 1 & 4
05/24/19 - Per. 2 & 5
05/28/19 - Per. 3, 6 & 7
Description / Period Start Time End Time Length
Zero 6:41 AM 7:37 AM 56 min
Warning Bell 7:41 AM
Exam 7:45 AM 9:52 AM 127 min
Break 9:52 AM 10:02 AM 10 min
Passing 10:02 AM 10:10 AM 8 min
Exam 10:10 AM 12:17 PM 127 min
Seventh 12:25 PM 1:20 PM 55 min
Last Day of School 1 day: 5/30/19
Description / Period Start Time End Time Length
Zero 7:01 AM 7:37 AM 36 min
Warning Bell 7:41 AM
First 7:45 AM 8:21 AM 36 min
Second 8:29 AM 9:05 AM 36 min
Third 9:13 AM 9:49 AM 36 min
Fourth 9:57 AM 10:35 AM 38 min
Fifth 10:43 AM 11:19 AM 36 min
Sixth 11:27 AM 12:03 PM 36 min
Seventh 12:12 PM 12:47 PM 35 min
Professional Development Day (First Day) 2 Thursdays: 9/20/18, 1/17/19
Description / Period Start Time End Time Length
Period Zero 7:01 AM 7:37 AM 36 min
Warning Bell 7:41 AM
First 7:45 AM 9:07 AM 82 min
Third 9:15 AM 10:40 AM 85 min
Fifth 10:48 AM 12:10 PM 82 min
Professional Development Day (Second Day) 2 Fridays: 9/21/18, 1/18/19
Description / Period Start Time End Time Length
Period Zero 7:01 AM 7:37 AM 36 min
Warning Bell 7:41 AM
Second 7:45 AM 9:07 AM 82 min
Fourth 9:15 AM 10:40 AM 85 min
Sixth 10:48 AM 12:10 PM 82 min